สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงศิรินทรา  แคนสา
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงโสธรา  กิจทรัพย์ศรี
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายนพเดช  พรหมงาม
2. เด็กชายสิมิลัน  จันทร์ขาว
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์ตาฟู
2. เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์
3. เด็กหญิงภีมพิยดา  ปัญญาจันทร์
 
1. นางสุภัสสรา  แก้วสุทธา
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
2. เด็กชายปรีชา  นิลทัย
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
6 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ