สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขสาวรณ์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ทับมุข
2. เด็กชายวรวิทย์  ขำวิจิตร
3. เด็กหญิงสุมิตา  เนียมวงษ์
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชิดชนก  ลพนิกร
2. เด็กชายพนธกร  ศิริแก้วเลิศ
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงบุษญา  กะระวะสุ
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำภาระ
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
2. นางสุภัสสรา  แก้วสุทธา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจรรยา  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนิชาภา  เยี่ยมพานิช
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
2. เด็กหญิงเกวลิน  พลตื้อ
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ฟูบุญมา
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกำไลทอง  เชื้อวงศ์
2. เด็กชายภูตะวัน  ชาวนา
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เป็งทอง
2. เด็กชายธนกฤต  พรมอุทิศ
3. เด็กชายธนบดี  พรมอุทิศ
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ
2. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ