สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภิญญารัตน์  นนท์ศิริ
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเหนือชัย  ส้มเช้า
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  เครือแสง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลตื้อ
2. เด็กหญิงลลิตา  ประสิทธิ์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภักดี
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พรมมลิ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ใบบัว
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตาสุวรรณ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวจี  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวปราณีต  สุจริต
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนครินทร์  พรมอุทิศ
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนาถนัดดา  บุญสงค์
2. เด็กชายประกาศิต  สุมาลัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์พันธ์
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญจิต  ปิยะวงษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หมวกเหล็ก
3. เด็กหญิงสโรชา  ลพนิกร
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพ้ชรา  สมสาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็งทอง
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธิรัญญา  ธรรมศรี
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิรินธร  ศรีอัมพร
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเมธาวลัย  เกิดในแก้ว
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิประภา
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงตะวัน  เยี่ยมพานิช
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  มณีอินทร์
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรีศักดิ์  แก่นวิจิตร
2. เด็กชายมนตรี  ประทุมหวล
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบังอร  ปันลา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวศรี
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงประภัสษร  พูนทวี
2. เด็กหญิงปราริตา  บุศดิลก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์สถิต
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ
2. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ