สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 20 1. เด็กหญิงศิรินทรา  แคนสา
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 38 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  สุขแก้ว
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภิญญารัตน์  นนท์ศิริ
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 57 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายเหนือชัย  ส้มเช้า
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุขสาวรณ์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรเพ็ญ  เหรียญพานรอง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงโสธรา  กิจทรัพย์ศรี
 
1. นางอัจฉรา  ภูมิพานิช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  ศรีพระจันทร์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงลลิตา  เครือแสง
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พลตื้อ
2. เด็กหญิงลลิตา  ประสิทธิ์
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงจีราภรณ์  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ภักดี
 
1. นางสุรางค์  อุไรวรรณ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงโสธรา  กิจทรัพย์ศรี
 
1. นางสาวปราณีต  สุจริต
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 29 เข้าร่วม 25 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  พรมมลิ
 
1. นางสาวเพ็ญศรี  ใบบัว
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 4 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงสุทธิดา  ตาสุวรรณ์
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 4 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงวจี  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นางสาวปราณีต  สุจริต
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายสิทธิพล  ช้างเผือก
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายนครินทร์  พรมอุทิศ
 
1. นางเพ็ญศรี  ใบบัว
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 12 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงนาถนัดดา  บุญสงค์
2. เด็กชายประกาศิต  สุมาลัย
3. เด็กชายอนุวัฒน์  สิงห์พันธ์
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงขวัญจิต  ปิยะวงษ์
2. เด็กหญิงชลลดา  หมวกเหล็ก
3. เด็กหญิงสโรชา  ลพนิกร
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงนฤมล  ทับมุข
2. เด็กชายวรวิทย์  ขำวิจิตร
3. เด็กหญิงสุมิตา  เนียมวงษ์
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรรณิษา  แย้มเกษร
2. เด็กหญิงสโรชา  ลพนิกร
3. เด็กชายหัสวรรษ  กรรเชียง
 
1. นางสาวเบญจพร  มีทอง
 
22 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงกาญจนา  อาชญาเมือง
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.65 ทอง 10 1. เด็กชายนาคินทร์  จันทร์สุ
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงชิดชนก  ลพนิกร
2. เด็กชายพนธกร  ศิริแก้วเลิศ
 
1. นางสาวโกสินทร์  สังกัดกลาง
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงบุษญา  กะระวะสุ
2. เด็กชายสมบูรณ์  คำภาระ
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
2. นางสุภัสสรา  แก้วสุทธา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 11 1. เด็กชายบัญชา  นาคสัมฤทธิ์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  เทียมทอง
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกิตติมา  อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงชลกร  บุญสีทุม
3. เด็กหญิงณิชา  ศิริแก้วเลิศ
4. เด็กหญิงพรพิมล  ใบชา
5. เด็กหญิงฟ้า  แจ้มฟ้า
6. เด็กหญิงรื่นฤดี  เพ็งมะณี
7. เด็กหญิงศิราณี  จี๋อุด
8. เด็กหญิงอติมา  พันธะแสง
9. เด็กหญิงอรสา  ดีปินไซร์
10. เด็กหญิงโสภา  บุญสงค์
 
1. นางกุหลาบ  ปิยะนุช
 
29 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 73 เงิน 25 1. เด็กชายนพเดช  พรหมงาม
2. เด็กชายสิมิลัน  จันทร์ขาว
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
 
30 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงพ้ชรา  สมสาย
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เป็งทอง
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจรรยา  ฤทธิ์เนติกุล
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มณีอินทร์
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 62 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนิชาภา  เยี่ยมพานิช
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจิตสุภารักษ์  ณัฐภาสกลวัชร
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงศิริรักษ์  จิตดี
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองปั้น
2. เด็กหญิงเกวลิน  พลตื้อ
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรภัทร  พรมอุทิศ
 
1. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกฤษฎา  คำโครต
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  เชิงสะอาด
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวัตร  บุญคง
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภณัฐ  เกิดในแก้ว
 
1. นายสุขสกล  พงษ์พรหม
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงธิรัญญา  ธรรมศรี
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงศิรินธร  ศรีอัมพร
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเมธาวลัย  เกิดในแก้ว
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงอัมพวรรณ  ฟูบุญมา
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สุทธิประภา
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงตะวัน  เยี่ยมพานิช
2. เด็กหญิงรุ้งตะวัน  มณีอินทร์
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติชัย  ดีคำไฮ
2. เด็กชายธนกฤต  สากล
3. เด็กชายนพดล  ศรีหาบุตร
4. เด็กชายนัฐพงษ์  บรรดาศักดิ์
5. เด็กชายยุทธภูมิ  เนื่องชมภู
6. เด็กชายวันมงคล  ทันบาน
7. เด็กชายศักรินทร์  มีทะโจร
8. เด็กชายสุชาดา  ทนอุป
 
1. นายวิรุต  หนองหงอก
2. นายจริยันต์  สุวรรณประเวก
3. นายภูมินาถ  เชื้อเล็ก
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 70 เงิน 21 1. เด็กหญิงนงนุช  วงศ์ตาฟู
2. เด็กหญิงภีมพิชญา  ปัญญาจันทร์
3. เด็กหญิงภีมพิยดา  ปัญญาจันทร์
 
1. นางสุภัสสรา  แก้วสุทธา
 
50 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  ดีจอม
2. เด็กหญิงศิริกานดา  ยาชมภู
3. เด็กหญิงสโรชา  สกุแก้ว
 
1. นางกณิษฐา  หมวกทอง
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธรีศักดิ์  แก่นวิจิตร
2. เด็กชายมนตรี  ประทุมหวล
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
52 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศ์กรณ์  ศิริแก้วเลิศ
2. เด็กชายพีระพล  ดวงชาคำ
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
53 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 83 ทอง 6 1. เด็กชายการินทร์  วัฒนสุข
2. เด็กชายณัชชา  มณีแสง
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
54 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายธันวา  หาญธงชัย
2. เด็กชายปรีชา  นิลทัย
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
55 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกำไลทอง  เชื้อวงศ์
2. เด็กชายภูตะวัน  ชาวนา
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
56 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 28 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงบังอร  ปันลา
2. เด็กหญิงสุพัตรา  บัวศรี
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
57 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณิชากร  ไกรศรรัตน์
2. เด็กหญิงนันทวัน  วุฒิกุล
3. เด็กหญิงผกามาศ  หนูกระโทก
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก
2. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เวียร์ศิลป์
2. เด็กหญิงปฏิมาภรณ์  ติสี
3. เด็กหญิงพัชรี  สมสาย
 
1. นางจุทามาส  สุวรรณประเวก
 
59 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  เกตุประเสริฐ
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ
 
60 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายจิราวัฒน์  เป็งทอง
2. เด็กชายธนกฤต  พรมอุทิศ
3. เด็กชายธนบดี  พรมอุทิศ
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ
2. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ
 
61 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 57 เข้าร่วม 40 1. เด็กหญิงประภัสษร  พูนทวี
2. เด็กหญิงปราริตา  บุศดิลก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  สิงห์สถิต
 
1. นางสุกัญญา  เกตุประเสริฐ
2. นางขจรกลิ่น  เขตเจริญ