สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กวยเมี้ยน
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรเรือง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชินวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.97 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัฒน์  ดวงตะวัน
 
1. นายชัชวาล  ศรีทองเพชร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สะใบบาง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอลิศา  ชื่นผะกาง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรารัตน์  ปานหม่อน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมมณี  ทศพร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพล  พิมพิพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  หมั่นเพียร
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานี  หินดี
2. เด็กหญิงวณิชชา  ขำกระจ่าง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขเกษม
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  โหงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุปผางาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  ธนาภาวงศ์
 
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายธีทัต  วาระกุล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  บรรพศิลป์
3. เด็กชายวีรภาพ  ใยบัวขาว
 
1. นางสาวปวีณา  บุญประกอบ
2. นางสุวรรณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครนันท์  สุกใส
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย