สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัชฐณิชา  บุ่งอุทุม
 
1. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คุ้มศรี
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายอภิชาติ  พวงมาลา
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุรฉัตรจิตตกุล
2. เด็กหญิงณัฎฐริญา  พาสี
3. เด็กหญิงพรนิภา  เกตุวร
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิงโต
5. เด็กหญิงสุกัลยา  เหล็กสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์พิมพ์
 
1. นางเพชรา  จงกูล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  แกว่นธัญธร
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวกลิ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวอริสา  พานิชกุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พาสี
2. เด็กหญิงอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
9 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนนท์  รัตนเสรี
2. เด็กชายเจตริน  วีระพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  ธนาภาวงศ์
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์มุกดา
 
1. นางสาวปวีณา  บุญประกอบ
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาธร  ดวงจำปา
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วีระพงษ์
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย