สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐชพน  ประชาเยี่ยม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กชายธีระภัทร  แก้วปรารถนา
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจงกลณี  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พันธ์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองอยู่
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  กลั่นแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชนิกา  กิจเครือ
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  พาสี
2. เด็กหญิงสุวิมล  น้าวิสัยเจริญ
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปวรรัตน์   กฤษฎี
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทวิมล
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เทียนประสาท
2. เด็กหญิงศิริชล  สุดใจ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  พรชุบ
 
1. นางสาวปวีณา  พลอยประเสริฐ
2. นางสุวรรณี  ทรัพย์ประเสริฐ