สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพฤกษามาศ  เกตุแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ชินวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขันธวุฒิ
2. เด็กชายอณุศร  วิลัยทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  นามเจริญ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอิทธิพล  น้ำทิพย์
 
1. นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาคำ
 
1. นางวรรณา  นารีผล
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวิสา  ผ่องฉวี
 
1. นางสาวนุช  วิหกหงษ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกิจกัลยา  ยอดปิ่น
 
1. นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีระพล  หล้าหิบ
 
1. นางวรรณา  นารีผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลรชา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันลา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิหารมงคล
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูสุข
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.92 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจักรชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายนพรัตน์  แซ่เฮง
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิษณุ  พานทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เสมอใจ
 
1. นายชยันต์  กันสีเวียง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญสุข
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรายุทธ  หวังกาญจน์
2. เด็กชายเจนภพ  วีรพงษ์
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล