สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร (ฉัตรราษฎร์บำรุง) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพฤกษามาศ  เกตุแก้ว
 
1. นางเพ็ญศรี  ชินวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงศุภรัตน์  จันทอง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชินวร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กวยเมี้ยน
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัฒน์  เพ็ชรเรือง
 
1. นางเพ็ญศรี  ชินวร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิมลพร  วงษ์สำแดง
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจรัสศรี  สุขเกษม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาคเสนีย์
3. เด็กหญิงศศิกานต์  บุตรมาลา
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายธีรภัทร์  ขันธวุฒิ
2. เด็กชายอณุศร  วิลัยทอง
 
1. นางสาวสุนิสา  นามเจริญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชญานี  หินดี
2. เด็กหญิงสุนิตา  น้อยประเสริฐ
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายอิทธิพล  น้ำทิพย์
 
1. นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 42 เข้าร่วม ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จำปาคำ
 
1. นางวรรณา  นารีผล
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงสุวิสา  ผ่องฉวี
 
1. นางสาวนุช  วิหกหงษ์
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกิจกัลยา  ยอดปิ่น
 
1. นายกิตติภพ  เนตรแสงศรี
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายธีระพล  หล้าหิบ
 
1. นางวรรณา  นารีผล
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 5 1. เด็กชายณัฐชพน  ประชาเยี่ยม
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  เจริญสุข
3. เด็กชายธีระภัทร  แก้วปรารถนา
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงชลรชา  ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ขันลา
3. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  พิหารมงคล
 
1. นางสาวกฤษณา  ชูสุข
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจงกลณี  ศรีอุทัย
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  พันธ์โพธิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เอี่ยมสะอาด
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 40.92 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายจักรชัย  บุญช่วย
2. เด็กชายนพรัตน์  แซ่เฮง
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพัลลภ  นาคนาคา
2. เด็กชายรหัสชัย  รสหวั่น
 
1. นายลิขิต  ดวงสนาม
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธนวัฒน์  บัวหลวง
2. เด็กหญิงพรพรรณ  พิหารมงคล
3. เด็กหญิงวาสนา  บุญประเสริฐ
4. เด็กชายสัจจะ  ถนอมรูป
5. เด็กชายอัครนันท์  สุกใส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  ธนาภาวงศ์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 20 1. เด็กหญิงณัชฐณิชา  บุ่งอุทุม
 
1. นางสาววันชุลี  มณีวงษ์
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 86.97 ทอง 9 1. เด็กชายชินวัฒน์  ดวงตะวัน
 
1. นายชัชวาล  ศรีทองเพชร
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวิษณุ  พานทอง
2. เด็กหญิงศศิธร  เสมอใจ
 
1. นายชยันต์  กันสีเวียง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  คุ้มศรี
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงนวรัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 5 1. เด็กชายอภิชาติ  พวงมาลา
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สะใบบาง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงอลิศา  ชื่นผะกาง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเมวดี  บัวกลิ่น
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียานุช  แซ่อึ้ง
 
1. นายสมจิตร  นารีผล
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนรารัตน์  ปานหม่อน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรมมณี  ทศพร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิติพล  พิมพิพัฒน์
 
1. นายสุทธิพงษ์  ปิติทรง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรี  บุญเพ็ง
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายดลธนา  ดาราภูมิ
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรรวสา  สังข์คำมี
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุรฉัตรจิตตกุล
2. เด็กหญิงณัฎฐริญา  พาสี
3. เด็กหญิงพรนิภา  เกตุวร
4. เด็กหญิงศิรินทิพย์  สิงโต
5. เด็กหญิงสุกัลยา  เหล็กสุวรรณ์
6. เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์พิมพ์
 
1. นางเพชรา  จงกูล
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ทองอยู่
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 67 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงปิยะเนตร  กลั่นแก้ว
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสายรุ้ง  แกว่นธัญธร
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ขวัญสุข
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  หมั่นเพียร
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรพิมล  ชื่นใจ
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงพัชนิกา  กิจเครือ
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  พาสี
2. เด็กหญิงสุวิมล  น้าวิสัยเจริญ
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 27 เข้าร่วม 20 1. เด็กชายจิรายุทธ  หวังกาญจน์
2. เด็กชายเจนภพ  วีรพงษ์
 
1. นางกัลยาณี  จอมพลาพล
 
47 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บัวกลิ่น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  งัดกระโทก
3. เด็กหญิงสุภาพร  จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวอริสา  พานิชกุล
 
48 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงชญานี  หินดี
2. เด็กหญิงวณิชชา  ขำกระจ่าง
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สุขเกษม
 
1. นางนงค์เยาว์  ทับสาร
 
49 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พาสี
2. เด็กหญิงอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางประมวล  ศักดิ์ศิริ
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนกฤต  โหงประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุกัญญา  บุปผางาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  ธนาภาวงศ์
 
51 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กชายนนท์  รัตนเสรี
2. เด็กชายเจตริน  วีระพงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกฤษณ์  ธนาภาวงศ์
 
52 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐกิตติ์  ปลื้มคิด
2. เด็กชายธิชานนท์  บัวช่าง
 
1. นายสมเกียรติ  ม่วงสุวรรณ์
 
53 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 68 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงปวรรัตน์   กฤษฎี
 
1. นางสาวทัศนีย์  จันทวิมล
 
54 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กชายธีทัต  วาระกุล
2. เด็กชายรัฐพงษ์  บรรพศิลป์
3. เด็กชายวีรภาพ  ใยบัวขาว
 
1. นางสาวปวีณา  บุญประกอบ
2. นางสุวรรณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
55 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 63 ทองแดง 28 1. เด็กหญิงชุตินันท์  เทียนประสาท
2. เด็กหญิงศิริชล  สุดใจ
3. เด็กหญิงสุกัลยา  พรชุบ
 
1. นางสาวปวีณา  พลอยประเสริฐ
2. นางสุวรรณี  ทรัพย์ประเสริฐ
 
56 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 75 เงิน 24 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  สิงห์มุกดา
 
1. นางสาวปวีณา  บุญประกอบ
 
57 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  ชัยเสน
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
58 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  วีระพงษ์
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
59 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคฑาธร  ดวงจำปา
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
60 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ชัยเสน
2. เด็กชายประเวช  บุญล้ำ
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
61 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวีรศักดิ์  เขียวคราม
2. เด็กหญิงอมรรัตน์  บัวหลวง
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
62 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงทิพรัตน์  สะใบบาง
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
63 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอัครนันท์  สุกใส
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย
 
64 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงมนทิราลัย  บุญท้วม
 
1. นางพจนีย์  จันทร์ช่วย