สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์หาศิริ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำมะลัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริย์วงษ์
5. เด็กหญิงบุษบง  จินดารมณ์
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  สมสีทา
7. เด็กชายพรพงษ์  พัวพิสิฐ
8. เด็กหญิงฟ้า  จักรเพ็ญ
9. เด็กหญิงรัตนา  หลำเพชร
10. เด็กชายสุรเดช  นาคศรี
11. เด็กหญิงอรุณี  ธนะสุนทร
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉิมผาย
13. เด็กชายเจษฎา  กันภัย
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
15. เด็กชายเสกสรร  มาตโพนทอง
 
1. นายอนุพงษ์  ฉลวยศรี
2. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
3. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎี  แหยมนุช
2. เด็กหญิงกัญญามาส  พานทอง
3. เด็กชายจาตุรนต์  จาดสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญสุดใจ
6. เด็กชายวสันต์  ม่วงอ่อน
7. เด็กชายศรัณยู  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศริยา  พานทอง
9. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
11. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
12. นายอนุรักษ์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม