สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญเพ็ง
 
1. นางวัฒนา  ลัคนาทิน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวี  ลูกอินทร์
2. เด็กหญิงวิไล  ฉิมผาย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริโสภากุล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
5. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นางศุภรัตน์  อินทรา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาววริศรา  รัชวัฒน์
 
4 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภควัฒน์  พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายสมศักดิ์  มีบุบผา
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
5 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ดลโสภณ
2. เด็กหญิงแก้วตา  ทรดี
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติมา  เพ็ชรบังเกิด
2. เด็กชายพิทยา  โพทะยาน
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล