สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ทุมศรี
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์เขียว
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
4 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
2. เด็กหญิงยศวดี  ทองอร่าม
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรกฤษ  ขุนทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายธีรยุทธ  วงษ์มนัส
3. เด็กชายอนุลักษณ์  เรืองทองดี
 
1. นายอนุพงษ์  ฉลวยศรี