สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ไตรพรม
 
1. นางสาวงามศิริ  ชอบตั้งจิตร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.49 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชุฒิพงษ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สร้อยพวง
2. เด็กชายวัฒนะ  เพ็ชรบังเกิด
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.3 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสมพงษ์  สุทธิยา
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ภาคแสวง
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  เรืองทองดี
2. เด็กชายวรวรรณ  วารเลิศ
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดวงสุวรรณ์
2. เด็กชายสุรกิตติ์  คงสมบูรณ์
 
1. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนิรุทธ  ทองเปลื้อง
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
9 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกุมภวรรณ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินดารมณ์
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล