สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงนันทกานต์  สุขปลั่ง
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอรุณี  ธนะสุนทร
 
1. นายสมทรง  เนียมศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพิศา  บุญเพ็ง
 
1. นางวัฒนา  ลัคนาทิน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงสุลัดดา  ไตรพรม
 
1. นางสาวงามศิริ  ชอบตั้งจิตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจุฑามณี  จันทร์อ่อง
2. เด็กชายสุรเดช  นาคศรี
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 43.49 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายชุฒิพงษ์  ฤทธิ์เดช
2. เด็กชายสุรศักดิ์  มงคล
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 30 เข้าร่วม 28 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สร้อยพวง
2. เด็กชายวัฒนะ  เพ็ชรบังเกิด
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 43.3 เข้าร่วม 4 1. เด็กชายสมพงษ์  สุทธิยา
2. เด็กชายสิริวัฒน์  ภาคแสวง
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 31.75 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายจักรกฤษ  เรืองทองดี
2. เด็กชายวรวรรณ  วารเลิศ
 
1. นางสมโภชน์  ไพบูลย์วัฒนผล
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงวิภาวี  ลูกอินทร์
2. เด็กหญิงวิไล  ฉิมผาย
3. เด็กหญิงสุจิตรา  ศิริโสภากุล
4. เด็กหญิงสุนันทา  ศิริโสภากุล
5. เด็กหญิงเรณู  นาคศรี
 
1. นางศุภรัตน์  อินทรา
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวิไลพร  เอี่ยมจันทร์
 
1. นางศุภรัตน์  อินทรา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงบุญยานุช  ทุมศรี
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกาญจนา  พิมพ์หาศิริ
2. เด็กหญิงกุลสตรี  คำมะลัย
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  บุญมา
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สุริย์วงษ์
5. เด็กหญิงบุษบง  จินดารมณ์
6. เด็กชายพงษ์ศิริ  สมสีทา
7. เด็กชายพรพงษ์  พัวพิสิฐ
8. เด็กหญิงฟ้า  จักรเพ็ญ
9. เด็กหญิงรัตนา  หลำเพชร
10. เด็กชายสุรเดช  นาคศรี
11. เด็กหญิงอรุณี  ธนะสุนทร
12. เด็กหญิงอารีรัตน์  ฉิมผาย
13. เด็กชายเจษฎา  กันภัย
14. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  น้อยบุญ
15. เด็กชายเสกสรร  มาตโพนทอง
 
1. นายอนุพงษ์  ฉลวยศรี
2. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
3. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ดวงสุวรรณ์
2. เด็กชายสุรกิตติ์  คงสมบูรณ์
 
1. สิบเอกจักรกฤษ  บรรจงศิลป์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 74 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  เพิ่มพูน
 
1. นางสาววริศรา  รัชวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  มะณีวัน
 
1. นางสาววริศรา  รัชวัฒน์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายสมศักดิ์  มีบุปผา
 
1. นายถาวร  วุฒิเสน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎี  แหยมนุช
2. เด็กหญิงกัญญามาส  พานทอง
3. เด็กชายจาตุรนต์  จาดสุข
4. เด็กหญิงณัฐมล  บุญเลี้ยง
5. เด็กหญิงทิพวรรณ  บุญสุดใจ
6. เด็กชายวสันต์  ม่วงอ่อน
7. เด็กชายศรัณยู  ศรีสวัสดิ์
8. เด็กหญิงศริยา  พานทอง
9. เด็กชายสันติสุข  สิงห์คำพุด
10. เด็กหญิงสุพัตรา  นามโคตร
11. เด็กหญิงสุวรรณา  ไตรพรม
12. นายอนุรักษ์  ประคองทรัพย์
 
1. นางสาวเพ็ญนภาพร  ปรีเปรม
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนา  หลำเพชร
 
1. นายถาวร  วุฒิเสน
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายอนิรุทธ  ทองเปลื้อง
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายพิทักษ์พล  มะลิหอม
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  โพธิ์เขียว
 
1. นางบัญญัติ  พรหมเกษร
 
23 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายภควัฒน์  พันธ์แจ่ม
2. เด็กชายสมศักดิ์  มีบุบผา
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
24 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ดลโสภณ
2. เด็กหญิงแก้วตา  ทรดี
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
25 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงกุมภวรรณ  บุญเพ็ง
2. เด็กหญิงชลธิชา  จินดารมณ์
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
26 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงธิติมา  เพ็ชรบังเกิด
2. เด็กชายพิทยา  โพทะยาน
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
27 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงธารารัตน์  จุลกะลพ
2. เด็กหญิงยศวดี  ทองอร่าม
 
1. นายสมชาย  ไพบูลย์วัฒนผล
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายจักรกฤษ  ขุนทิพย์สมบัติ
2. เด็กชายธีรยุทธ  วงษ์มนัส
3. เด็กชายอนุลักษณ์  เรืองทองดี
 
1. นายอนุพงษ์  ฉลวยศรี
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปพิชญา  ขุนสัจจา
2. เด็กหญิงสุพรรษา  สวนบุญ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พุกอ่อน
 
1. นางสาวกาญจนา  สุขสำราญ