สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำพญากลาง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินวัตร  นามพันธุ์
2. เด็กชายสุรเดช  ขาวงาม
 
1. นายสิรภพ  ภู่สุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 76 เงิน 9 1. เด็กชายดนุพล  สุดจิตต์
2. เด็กชายธวัชชัย  วิเชียรชัย
 
1. นายวัชรพงษ์  เรียวกลาง
2. นางชยวี  เถื่อนดี