สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงไพลิน  ปามะณีย์
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัสสร  พวงมาลา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
4 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์วรกาญจน์  ศรีประมงค์
 
1. นางกนกวรรณ  นิลพงษ์