สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณโน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  บุญประดิษฐ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุบผชาติ  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มุ่งปั้นกลาง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณโน
5. เด็กหญิงอรอุมา  เล็กมณี
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายธีรภัทร  หนุนกลาง
2. เด็กชายภัทกรณ์  สมัยกลาง
3. เด็กชายสิรภพ  ดางสูงเนิน
 
1. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติกา  ขอร่มกลาง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวุฒิ  พาที
2. เด็กชายประวิศ  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  กาประโคน
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง