สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
 
1. นางลำเจียก  ศิลปไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  บุญประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์  ดางสูงเนิน
 
1. นางลำเจียก  ศิลปไพบูลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญจณี  จันทร์อำไพ
2. เด็กหญิงจีรนันท์์  มุ่งปั้นกลาง
3. เด็กชายจีรวรรณ  มุ่งกลาง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
5. เด็กหญิงนวรินทร์  มุ่งกลาง
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายปยุต  ศรีรงค์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวประภาพร  เป้าสูงเนิน
2. เด็กหญิงพนิดา  แก้วคำมา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
7 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายนวภัทร  เทียนมณี
2. เด็กหญิงพิณทอง  หล้าสิณย์
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  จงชิดกลาง
2. เด็กหญิงสุุวิชาดา  สดกำปัง
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว