สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ทัศนาพร
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศศิกาญจน์  นิ่มกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจารุเดช  เจิมกลาง
2. เด็กชายนพดล  เชื้อหลง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
2. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนวภัทร  เทียนมณี
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีวงศ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนิดา  แจกลาง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แดนทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  บานเย็นงาม
 
1. นางอมร  ใกล้โพธิ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศศิกาญจน์  นิ่มกลาง
2. นางสาวเกวรินทร์  มุ่งกลาง
3. เด็กชายเบอร์ลิน  บงกชการ
 
1. นางอมร  ใกล้โพธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.53 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนารักษ์  เครือวัน
2. เด็กชายเทวรินทร์  จงสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  อินทร์ศร
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวน้ำทิพย์  ช่างปลูก
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
12 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองที
2. เด็กหญิงภัสสร  พวงมาลา
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ชื่นสกุล
3. เด็กชายวรวิทย์  ชินนอก
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง