สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำสมพุง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 67 ทองแดง 29 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
 
1. นางลำเจียก  ศิลปไพบูลย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 63 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  บุญประดิษฐ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธรรมิตาว์  ดางสูงเนิน
 
1. นางลำเจียก  ศิลปไพบูลย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 79 เงิน 9 1. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณโน
 
1. นางสาวลดาวัลย์  บุญประดิษฐ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงไพลิน  ปามะณีย์
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 38 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายธีรวุฒิ  ทัศนาพร
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศศิกาญจน์  นิ่มกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกชกร  จงชิดกลาง
2. เด็กหญิงสุุวิชาดา  สดกำปัง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
2. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจารุเดช  เจิมกลาง
2. เด็กชายนพดล  เชื้อหลง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
2. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 8 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายนวภัทร  เทียนมณี
 
1. นางสาวชรินทร์ทิพย์  มณีวงศ์
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงวาสนา  มุ่งกลาง
 
1. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 15 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงชนิดา  แจกลาง
2. เด็กหญิงวิไลวรรณ  แดนทอง
3. เด็กหญิงศศิมา  บานเย็นงาม
 
1. นางอมร  ใกล้โพธิ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 19 เข้าร่วม 8 1. นางสาวศศิกาญจน์  นิ่มกลาง
2. นางสาวเกวรินทร์  มุ่งกลาง
3. เด็กชายเบอร์ลิน  บงกชการ
 
1. นางอมร  ใกล้โพธิ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 36.53 เข้าร่วม 24 1. เด็กชายธนารักษ์  เครือวัน
2. เด็กชายเทวรินทร์  จงสุวรรณ
 
1. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 67 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงกาญจณี  จันทร์อำไพ
2. เด็กหญิงจีรนันท์์  มุ่งปั้นกลาง
3. เด็กชายจีรวรรณ  มุ่งกลาง
4. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสนเดช
5. เด็กหญิงนวรินทร์  มุ่งกลาง
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงบุบผชาติ  จงอ่อนกลาง
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  เอื้อเฟื้อ
3. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  มุ่งปั้นกลาง
4. เด็กหญิงสุวนันท์  สุวรรณโน
5. เด็กหญิงอรอุมา  เล็กมณี
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. นายนคร  ชัยยะ
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กชายปยุต  ศรีรงค์
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงพรรณิภา  อินทร์ศร
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 67 ทองแดง 4 1. นางสาวประภาพร  เป้าสูงเนิน
2. เด็กหญิงพนิดา  แก้วคำมา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 8 1. นางสาวน้ำทิพย์  ช่างปลูก
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 76 เงิน 13 1. เด็กชายธีรภัทร  หนุนกลาง
2. เด็กชายภัทกรณ์  สมัยกลาง
3. เด็กชายสิรภพ  ดางสูงเนิน
 
1. นายธวัชชัย  ชาเหลา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงภัสสร  พวงมาลา
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ชัยมงคล
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 35 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงศิริกัญญา  สาหินกอง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงกิตติกา  ขอร่มกลาง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  สว่าง
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ทับวิเศษ
 
27 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจนา  ทองที
2. เด็กหญิงภัสสร  พวงมาลา
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว
 
28 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 63 ทองแดง 28 1. เด็กชายนวภัทร  เทียนมณี
2. เด็กหญิงพิณทอง  หล้าสิณย์
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว
 
29 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  จงชิดกลาง
2. เด็กหญิงสุุวิชาดา  สดกำปัง
 
1. นางสาวสมสมร  ใจเร็ว
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงลิลาวัลย์  ชื่นสกุล
3. เด็กชายวรวิทย์  ชินนอก
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
2. นายสิทธิชัย  สาหินกอง
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนาวุฒิ  พาที
2. เด็กชายประวิศ  ปราณีตพลกรัง
3. เด็กชายพรพิพัฒน์  กาประโคน
 
1. นางจีระวรรณ  สาหินกอง
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 12 1. เด็กหญิงพิมพ์วรกาญจน์  ศรีประมงค์
 
1. นางกนกวรรณ  นิลพงษ์