สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองกรดสามัคคี สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 61 ทองแดง 39 1. เด็กชายศุภกร  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวทิพย์มณี  เทพวิญญากิจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายจักรพันธ์  กลอยคำ
 
1. นางสาวชิดชนก  ตะโกพร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 40 เข้าร่วม 36 1. เด็กหญิงปณิตา  วงษ์ทอง
 
1. นางสาวทิพย์มณี  เทพวิญญากิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญเลี้ยง
 
1. นางสาวชิดชนก  ตะโกพร
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 46 1. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันก้อน
2. เด็กหญิงลักษิกา  สวัสดี
 
1. นางสาวชิดชนก  ตะโกพร
2. นางสาวโศรยา  โกษาจันทร์
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย -1 - 1. เด็กชายศิรวัฒน์  จีบดำ
 
1. นางสาวสุนิศา  พรมจรูญ