สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณากร  กนิษฐาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐมน  มะลิซ้อน
3. เด็กชายภูมิรัตน์  เพ็ญบุญ
 
1. นางขวัญใจ  ตระการเจริญสุข
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิศา  หมื่นราด
 
1. นางขวัญใจ  ตระการเจริญสุข
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายเฉลิมชัย   ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวพิไลพร  ลู่พานิช
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   แสนบุญ
 
1. นางสาวพิไลพร   ลู่พานิช