สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอัครเดช  ไสวดี
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ศรีหนู
 
1. นางศรัญญา   จันใด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศุภกร  มะลิซ้อน
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีราพัชร   เกิดมากมี
2. เด็กหญิงพิชญา   อินปุรณ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ชูมิตร
 
1. นางวันเพ็ญ   เฉลิมมิตร
2. นางสาวศิริประภา   เรียบร้อย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎา  พุฒป้อง
 
1. นางสาวพิไลพร  ลู่พานิช
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็รชขาว
 
1. นางสาวชุติมา  นิสังกาศ