สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีหนู
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 27 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ชัยประภา
 
1. นางศรัญญา  จันใด
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 63 ทองแดง 24 1. เด็กหญิงปณิดา  หนองเป็ด
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 43 เข้าร่วม 17 1. เด็กชายอัครเดช  ไสวดี
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 43 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงเยาวลักษณ์   ศรีหนู
 
1. นางศรัญญา   จันใด
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 14 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายศุภกร  มะลิซ้อน
 
1. นางจารุชา  ควรระงับ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจีราพัชร   เกิดมากมี
2. เด็กหญิงพิชญา   อินปุรณ
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์   ชูมิตร
 
1. นางวันเพ็ญ   เฉลิมมิตร
2. นางสาวศิริประภา   เรียบร้อย
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 39 1. เด็กหญิงปาริชาติ  คุณประเสริฐ
2. เด็กชายเจษฎา  พุฒป้อง
 
1. นางสาวพิไลพร  ลู่พานิช
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงลลิตา  คงแสนสุข
 
1. นางสาวชุติมา  นิสังกาศ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 53 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงศิรประภา  เพ็รชขาว
 
1. นางสาวชุติมา  นิสังกาศ
 
11 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงญาณากร  กนิษฐาบุตร
2. เด็กหญิงณัฐมน  มะลิซ้อน
3. เด็กชายภูมิรัตน์  เพ็ญบุญ
 
1. นางขวัญใจ  ตระการเจริญสุข
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุนิศา  หมื่นราด
 
1. นางขวัญใจ  ตระการเจริญสุข
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กชายเฉลิมชัย   ศรีจันทร์แก้ว
 
1. นางสาวพิไลพร  ลู่พานิช
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ   แสนบุญ
 
1. นางสาวพิไลพร   ลู่พานิช