สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 82 ทอง 4 1. เด็กชายฉัตรพล  พิลาแดง
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  บุศรา
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนาตยา  ไชยนา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงนันทิชา  ทิพวัน
2. เด็กชายปิยะ  ทองเทศ
3. เด็กหญิงอรนภา  ชัยชนะ
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวปิยวรรณ  พันชะโก
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงมัลลิกา  วิทเวช
2. เด็กหญิงวาสนา  ชาติภูธร
3. เด็กชายเอกรัตน์  ยิ่งนอก
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนาตยา  ไชยนา