สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงมุกดา  ขอมอบกลาง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  รักษาธรรม
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 79.33 เงิน 13 1. เด็กหญิงอริศรา  วงษ์ศรี
 
1. นางสาวนาตยา  ไชยนา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กชายพีรณัฐ  เรืองทอง
 
1. นางสาวปิยวรรณ  พันชะโก
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงกนกพร  วุฒิสันเทียะ
2. เด็กหญิงน้ำฝน  ถ้วยแก้ว
3. เด็กหญิงสโรชา  ต้วมสูงเนิน
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี