สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงทาทอง  ปลั่งกลาง
2. เด็กชายธนกิต  สิงห์จันทร์
3. เด็กหญิงนภา  ทินกระโทก
4. เด็กหญิงอภิชญา  เปลี้ยจันทึก
5. เด็กหญิงเบญพร  พรมจันทร์
 
1. นางสุภาพ  ฉายประดับ
2. นางสาวปิยวรรณ  พันชะโก
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 64 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอลิษา  แฉล้มในเมือง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กชายชุติศรณ์  วงษ์ศรี
2. เด็กชายธนากร  กระออมกลาง
3. เด็กชายสายชล  ระวิงทอง
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี