สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 19 เข้าร่วม 31 1. เด็กชายกรัณฑ์  มุ่งประสมกลาง
2. เด็กชายชินวัตร  ปัดเกษม
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนาตยา  ไชยนา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  เรืองทอง
2. เด็กชายศุภกิจ  ผุสดี
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  มาคา
 
1. นางสาวนาตยา  ไชยนา
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 32 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงสุชาดา  ทองดี
2. เด็กหญิงสุปราณี  แก้วจันทึก
 
1. นางพัทชนันธรณ์  แก้วเจิม
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี