สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงองค์อร  จินดาพงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวกฤติภาวดี  แม้นวงศ์
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงบุษกร  เสือเดช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ทองทัพ
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า