สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงชิตชมัย  ใสสะอาด
2. เด็กชายปุระชัย  พิมมะลา
3. เด็กหญิงอวิกา  เหนือจันทึก
 
1. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิตชมัย  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  มีแสง
3. เด็กหญิงอัจราภรณ์  ดวงมาลา
 
1. นางพิมพ์พร  ราษีบุษย์
2. นายสุริยวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ