สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพนิดา  เกิดกุลัง
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกิจติยา  ขอแนบกลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดอนมะเดื่อ
3. เด็กหญิงสุกันยา  บุตรแสน
 
1. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทองทัพ
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใสสะอาด
2. เด็กชายฐาปกรณ์   พันหอม
3. เด็กชายสุรชัย  สุดใจ
 
1. นางสาวบุษณี  บุษบก
2. นางสาววันวิสา  สิงห์ประเสริฐ