สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองโป่ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  บัวบานศรี
 
1. นางสาวกฤติภาวดี  แม้นวงศ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงพนิดา  เกิดกุลัง
3. เด็กหญิงพัชรมัย  ปลั่งกลาง
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  การเมือง
 
1. นายสุริยวุฒิ  ชิณวงษ์เกตุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศศิวิมล  บุญประกอบ
2. เด็กหญิงองค์อร  จินดาพงษ์
 
1. นางสาววัชราภรณ์  พิรุณ
2. นางสาวกฤติภาวดี  แม้นวงศ์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 74.5 เงิน 14 1. เด็กหญิงชิตชมัย  ใสสะอาด
2. เด็กชายปุระชัย  พิมมะลา
3. เด็กหญิงอวิกา  เหนือจันทึก
 
1. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
2. นางสาวศิริกานต์ดา  รุ่งโรจน์
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐชา  พลเยี่ยม
 
1. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงชิตชมัย  ใสสะอาด
2. เด็กหญิงธัญรัตน์  มีแสง
3. เด็กหญิงอัจราภรณ์  ดวงมาลา
 
1. นางพิมพ์พร  ราษีบุษย์
2. นายสุริยวุฒิ  ชินวงษ์เกตุ
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กหญิงกิจติยา  ขอแนบกลาง
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ดอนมะเดื่อ
3. เด็กหญิงสุกันยา  บุตรแสน
 
1. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า
2. นางสาวจุไรรัตน์  ทองทัพ
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 34 1. เด็กชายกรวิชญ์  ใสสะอาด
2. เด็กชายฐาปกรณ์   พันหอม
3. เด็กชายสุรชัย  สุดใจ
 
1. นางสาวบุษณี  บุษบก
2. นางสาววันวิสา  สิงห์ประเสริฐ
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น -1 - 1. เด็กชายวิทวัส  เยื้อกลาง
2. เด็กชายศุภกร  เยื้อกลาง
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ทองทัพ
2. นางสาวจิรกาล  ดวงแก้ว
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ฉันงูเหลือม
2. เด็กหญิงบุษกร  เสือเดช
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  ทองทัพ
2. นางสาวณัฐติกาญจน์  แสงกล้า