สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 21 1. เด็กหญิงทัศนาวดี  โปสุน
 
1. นางสุรภัทภร  ภัทรกรธนากิจ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงปริญดา  สุขศิลา
 
1. นายกิตติศักดิ์  สหัสสรังสี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 72 เงิน 5 1. เด็กชายวีรศักดิ์  พันธ์พืช
 
1. นายกิตติศักดิ์  สหัสสรังสี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 14 1. เด็กหญิงชนิตา  เครือวัลย์
 
1. นายกิตติศักดิ์  สหัสสรังสี