สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 65 ทองแดง 35 1. เด็กหญิงธนภรณ์  เปรมปรี
 
1. นางนางเพ็ญศรี  ธนนิเวศ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  เข็มชูยิ่ง
 
1. นางเพ็ญศรี  ธนนิเวศ