สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  มงคล
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุริยาวดี  คำคุณเมือง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทีทิม  โตยเถื่อน
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชพงศ์  กิตติอิสราพงศ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โสมสูงเนิน
3. เด็กชายปรเมธ  หวังช่วยกลาง
4. นางสาวพรนภา  เขมา
5. เด็กชายภัทรพล  ก่อพรศรีสง่า
6. เด็กชายรณภพ  เขมา
7. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
8. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายพนม  เปียสกุล
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กชายชาคริต  จังสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  ดาวงาม
4. เด็กชายบรรพต  พวงทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นาคสูงเนิน
7. เด็กชายภากร  พิกุลทอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีวรรณะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายพนม  เปียสกุล
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายชาญชัย  ชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  การบรรจง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลแก้ว
2. เด็กหญิงอิศริยา  จงคลาดกลาง
3. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
9 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำเขียว
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โขขุนทด
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  แก้วลอย
2. เด็กชายเจษฎา  พิศนอก
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะคุปต์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  แผ้วสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จึงสันเทียะ
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ปาริษา บุญช่วย  บุญช่วย
2. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วลอย
3. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แผ้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรกัญญา  คันที
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์สว่าง
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นายพนม  เปียสกุล
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  เขมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พลแก้ว
3. นางสาวเยาวเรศ  บุญจงตุ้ม
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นายพนม  เปียสกุล
 
16 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  นามวงษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  เขมา
3. เด็กหญิงไข่มุก  ชะภูธร
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
2. นางสาวอภิสราลักษณ์  สุขสานต์
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปราณศรี
2. เด็กชายทีเท่ง  โตยเถื่อน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม