สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วสามัคคี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คงเสือ
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปุ๋ยแป๊ะ
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทชนินทร์  คำปลิว
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงนันทิพร  การเมือง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิชัยสุทธิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงษ์เขตรกรณ์
2. เด็กหญิงปริศนา  วันกก
3. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พูนสูงเนิน
5. เด็กหญิงเกสรา  จิตรกลาง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสมาเพ็ชร
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
2. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
3. นายพนม  เปียสกุล
 
8 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิรกานต์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ม่วงใหม่
2. เด็กหญิงสุประภา  ชิดสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุภิดา  วงษ์สกุล
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นางมธุรส  ชาคำใส