สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กชายติณณภพ  พลแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา   เขียวเชื้อ
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายคำเมือง  ลีธีมา
2. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงตาแวว  สุริยกาน
2. เด็กหญิงสุจมาศ  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงประกายกานต์  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
3. เด็กหญิงภณิดา  บุญสระ
4. เด็กหญิงลลนา  แซวหยวก
5. เด็กหญิงอริษา  เคียงสันเทียะ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีอ่ำ
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
2. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
3. นายพนม  เปียสกุล
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงนอก
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินโพธิทอง
3. เด็กหญิงวรรชนก  นบพะแก้ว
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
2. นางสาวอภิสราลักษณ์  สุขสานต์