สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  มะหิงษา
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรนภา  เขมา
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นายสาคร  ขำนอก
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติกา  บัวละภา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  น้อมมนัส
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอิศริยา  จงคลาดกลาง
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายทวิทรัพย์  มณีมงคลทรัพย์
2. เด็กชายธีรนันท์  พุฒซ้อน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนภฤทธิ์  มาลา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สิงโตทอง
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.96 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนายุทธ  แก้วกลาง
2. เด็กชายนันทวัช  ภักดี
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจักกฤษ  หม่อมโดก
2. เด็กชายธนดล  ลีธีมา
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวศิน  พลแก้ว
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงณัชชา  วิปประสิทธิ์
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ทศพิมพ์
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม