สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 74 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบัวแก้ว  มงคล
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงณัชชา  มะหิงษา
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
 
1. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุริยาวดี  คำคุณเมือง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงพรนภา  เขมา
2. เด็กหญิงสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นายสาคร  ขำนอก
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สวนอาด
2. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ใจทน
3. เด็กหญิงยุราวัลย์  มนทอง
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
2. นางสาวเบญจมาศ  น้อมมนัส
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 12 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงฐิติกา  บัวละภา
 
1. นางสาวเบญจมาศ  น้อมมนัส
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงอิศริยา  จงคลาดกลาง
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยดา  ศรีอ่ำ
2. เด็กหญิงวรกมล  พาละพล
3. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตับกลาง
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายพนม  เปียสกุล
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิชัยสุทธ์
2. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
3. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายพนม  เปียสกุล
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงฐิติภา  วงศา
2. เด็กหญิงนิภาพร  วิชัยสุทธิ์
3. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายพนม  เปียสกุล
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 24 เข้าร่วม 30 1. เด็กชายทวิทรัพย์  มณีมงคลทรัพย์
2. เด็กชายธีรนันท์  พุฒซ้อน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 45 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายนภฤทธิ์  มาลา
2. เด็กชายศิริศักดิ์  สิงโตทอง
 
1. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 34.96 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายชนายุทธ  แก้วกลาง
2. เด็กชายนันทวัช  ภักดี
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.25 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจักกฤษ  หม่อมโดก
2. เด็กชายธนดล  ลีธีมา
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสาวภารดี  ศัพทเสวี
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  ดาวงาม
2. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทคุปต์
3. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
4. เด็กหญิงสุจิตรา  จังสันเทียะ
5. เด็กหญิงอุไรวรรณ  สิปปา
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วลอย
2. เด็กหญิงปาริษา  บุญข่วย
3. เด็กหญิงมณีลักษณ์  แสนพันธ์
4. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
5. เด็กหญิงเกตุวลี  พ่อสันเทียะ
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วสามัคคี
2. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  คงเสือ
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 31 1. เด็กชายติณณภพ  พลแก้ว
2. เด็กหญิงอภิญญา   เขียวเชื้อ
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 63 ทองแดง 17 1. เด็กชายคำเมือง  ลีธีมา
2. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
 
1. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
2. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงภูรดา  พาละพล
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กหญิงอรพรรณ  ปุ๋ยแป๊ะ
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงทีทิม  โตยเถื่อน
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพัทชนินทร์  คำปลิว
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวศิน  พลแก้ว
 
1. นางสาวสุธิดา  สุภากาญจน์
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนัชพงศ์  กิตติอิสราพงศ์
2. เด็กหญิงนิภาพร  โสมสูงเนิน
3. เด็กชายปรเมธ  หวังช่วยกลาง
4. นางสาวพรนภา  เขมา
5. เด็กชายภัทรพล  ก่อพรศรีสง่า
6. เด็กชายรณภพ  เขมา
7. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
8. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายพนม  เปียสกุล
 
28 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กชายชาคริต  จังสันเทียะ
3. เด็กชายณัฐพล  ดาวงาม
4. เด็กชายบรรพต  พวงทอง
5. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
6. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นาคสูงเนิน
7. เด็กชายภากร  พิกุลทอง
8. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีวรรณะ
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายพนม  เปียสกุล
 
29 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงทิพย์วรรณ  สวนอาด
2. เด็กหญิงนิภาพร  โสมสูงเนิน
3. เด็กหญิงปริศนา  วันกก
4. เด็กชายปรเมธ  หวังช่วยกลาง
5. เด็กหญิงปาริษา  บุญช่วย
6. เด็กหญิงพรนภา   เขมา
7. เด็กชายภัทรพล  ก่อพรศรีสง่า
8. เด็กชายรณภพ   เขมา
9. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
10. เด็กชายอธิเดช  ใกลเดชสม
11. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
12. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
3. นางสุภาพร  คำพุ่ม
4. นายพนม  เปียสกุล
5. นางจุฑามาศ  มะณีแสง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชณิตา  เซ่งสุย
2. เด็กหญิงธิติรัตน์  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงประกายกานต์  ยุงกลาง
4. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
5. เด็กหญิงพลอยไพลิน  นาคสูงเนิน
6. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีวรรณะ
7. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
8. เด็กหญิงสร้อยสุดา  ตับกลาง
 
1. นายสิทธิพงษ์  อางวงษา
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
3. นายประวิทย์  คำพุ่ม
4. นายพนม  เปียสกุล
5. นางพรปวีร์  เพชรแทน
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงรุจิราภา  เดชดอน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 5 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงณัชชา  วิปประสิทธิ์
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงพัชนิดา  ทศพิมพ์
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 70 เงิน 18 1. เด็กหญิงนันทิพร  การเมือง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 5 1. นางสาวสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอิศริยา  จงคลาดกลาง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิภาพร  วิชัยสุทธิ์
2. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายประวิทย์  คำพุ่ม
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงตาแวว  สุริยกาน
2. เด็กหญิงสุจมาศ  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นายสิทธิพงษ์  อาจวงษา
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 81.5 ทอง 7 1. เด็กชายชาญชัย  ชิดสันเทียะ
2. เด็กหญิงภาวิณี  ศรีวรรณะ
3. เด็กหญิงสุพิชญา  การบรรจง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุกัญญา  พลแก้ว
2. เด็กหญิงอิศริยา  จงคลาดกลาง
3. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีสองเมือง
 
1. นายธนกร  วุฒิพันธ์
2. นางสาวสาคร  ขำนอก
 
41 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชนายุทธ์  นามกลาง
2. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วลอย
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
42 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐภัทร  คำเขียว
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  โขขุนทด
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
43 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  วิปประสิทธิ์
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
44 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมาลิตรา  เขียวเชื้อ
2. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  แพงคำอ้วน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
45 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายฐาปกรณ์  แก้วลอย
2. เด็กชายเจษฎา  พิศนอก
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม
 
46 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฐาปกรณ์  แก้วลอย
2. เด็กชายภาณุพงษ์  พูลสมบัติ
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นายพนม  เปียสกุล
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 66 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงประกายกานต์  ยุงกลาง
2. เด็กหญิงปาริชาต  ศรีอ่ำ
3. เด็กหญิงภณิดา  บุญสระ
4. เด็กหญิงลลนา  แซวหยวก
5. เด็กหญิงอริษา  เคียงสันเทียะ
6. เด็กหญิงอาภัสรา  ศรีอ่ำ
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
2. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
3. นายพนม  เปียสกุล
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพยาภรณ์  พงษ์เขตรกรณ์
2. เด็กหญิงปริศนา  วันกก
3. เด็กหญิงวันวิสา  เสริมงาม
4. เด็กหญิงอัจฉราพรรณ  พูนสูงเนิน
5. เด็กหญิงเกสรา  จิตรกลาง
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เสมาเพ็ชร
 
1. นางมธุรส  ชาคำใส
2. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
3. นายพนม  เปียสกุล
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยธิดา  จันทะคุปต์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  แผ้วสูงเนิน
3. เด็กหญิงสุจิตรา  จึงสันเทียะ
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิง ปาริษา บุญช่วย  บุญช่วย
2. เด็กหญิงชาลิสา  แก้วลอย
3. เด็กหญิงอารียา  เกยูร
 
1. นายพงศ์ธนพรรณ  เขียวอ่อน
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  เกื้อจรูญ
2. นางสาวพิมพ์ผกา  กุดไธสงค์
3. นางสาวสงกรานต์  สุนทัน
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
52 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงณัชชา  วิปประสิทธิ์
2. เด็กหญิงนันทิพร  การเมือง
3. เด็กหญิงสุจมาศ  ยอดยิ่ง
 
1. นางสุภาพร  คำพุ่ม
2. นางพรรณพร  เขียวอ่อน
 
53 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฟ้าใส  แผ้วสูงเนิน
2. เด็กหญิงอรกัญญา  คันที
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์สว่าง
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นายพนม  เปียสกุล
 
54 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรนภา  เขมา
2. เด็กหญิงสุกัญญา  พลแก้ว
3. นางสาวเยาวเรศ  บุญจงตุ้ม
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นายพนม  เปียสกุล
 
55 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 75 เงิน 13 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  มณีโชติ
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
 
56 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 39 1. เด็กหญิงชาลิสา  คงนอก
2. เด็กหญิงธัญชนก  อินโพธิทอง
3. เด็กหญิงวรรชนก  นบพะแก้ว
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
2. นางสาวอภิสราลักษณ์  สุขสานต์
 
57 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  นามวงษ์
2. เด็กหญิงผกามาศ  เขมา
3. เด็กหญิงไข่มุก  ชะภูธร
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
2. นางสาวอภิสราลักษณ์  สุขสานต์
 
58 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 73 เงิน 29 1. เด็กหญิงจิรกานต์  ปิ่นทอง
 
1. นางสาวรัตติกาล  สายสินธุ์
 
59 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  ม่วงใหม่
2. เด็กหญิงสุประภา  ชิดสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุภิดา  วงษ์สกุล
 
1. นางพรปวีณ์  เพชรแทน
2. นางมธุรส  ชาคำใส
 
60 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  ปราณศรี
2. เด็กชายทีเท่ง  โตยเถื่อน
 
1. นายประวิทย์  คำพุ่ม
2. นางสุภาพร  คำพุ่ม