สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายรถเสน  บุญมี
2. เด็กหญิงวิพาดา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี
 
1. นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร์
2. นางอณัญญา  เขียวเชื้อ
 
2 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงปราณปรียา  นาคเม้า
 
1. นางแสงอุทัย  วงษ์โสภา