สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายสุริยันต์  จันนิมิตร
 
1. นางสาวสุรีรัตน์  ปานงาม
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 76 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กชายรถเสน  บุญมี
2. เด็กหญิงวิพาดา  ศิริทรัพย์
3. เด็กหญิงเก็จมณี  เกตุมณี
 
1. นางสาวเรียนตา  ทาเพ็ชร์
2. นางอณัญญา  เขียวเชื้อ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวานุพัฒน์  พรมมา
 
1. นางปพัฎชญา  พึ่งภพ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพราวรวี  ท้าวคำศร
 
1. นางปพัฎชญา  พึ่งภพ
 
5 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 56 เข้าร่วม 41 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญมี
2. เด็กชายณัฐพนธ์  ยาวุธ
3. เด็กหญิงรักษิณา  กลีบนอก
 
1. นางสาวมลฤทัย  ดีเผือก
2. นางแสงอุทัย  วงษ์โสภา
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 72 เงิน 31 1. เด็กหญิงปราณปรียา  นาคเม้า
 
1. นางแสงอุทัย  วงษ์โสภา