สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนื่องชมภู
 
1. นางภิญโญ  พานิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชำนาญ
 
1. นางภิญโญ  พานิชย์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาจังหรีด
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.79 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงสมบัติ
2. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  คงสำเร็จ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตรีผล
3. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาฎา  วงวรรณชนศิวะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วจินดา
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กองกาญจน์
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สาละผล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรี
 
1. นางดวงพร  กชทองรัศมี
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรธิตา  ปัตตานิ
 
1. นางดวงพร  กชทองรัศมี
 
14 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  มโนสา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาาภรณ์  สังข์งาม
2. เด็กชายพนมกร  หาสีสุข
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ยวนไธสง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
16 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุกดา  ทองดี
 
1. นายสมจิตร  พานมะลิ