สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีมาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนื่องโคตะ
3. เด็กหญิงอัยญาดา  วงษ์เจียม
 
1. นางสาวเรณู  ขุนจ่าเมือง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพรัตน์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เนรมิตร
 
1. นางนงลักษณ์  เสียงสวัสดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  อินทรดี
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาจังหรีด
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริศรา  สุขกระสันต์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
6 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีมาวงษ์
2. เด็กหญิงชิโนโรส  นิตยโรจน์
3. เด็กชายธารดนัย  หงสะต้น
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีคำ
2. นางสาวสุมนต์พร   พูนสมบัติ
 
7 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงวิสา  มาหา
 
1. นางทัดดาว  อันประนิตย์