สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุธีรา  มั่นมาก
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทับ
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายวีระพลธ์  อินทร์อำคา
2. เด็กหญิงอิงครัต  ประวันตา
3. เด็กหญิงอิระชา  ลีพุด
 
1. นางสาวเรณู  ขุนจ่าเมือง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนวัตร  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงวันใส  ซูซา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนศิลป์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาวงษ์
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายรักษณาลี  กีนารักษ์
2. เด็กชายอภิสร  มุจรินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาวงษ์
 
7 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กชายจีรเมธ  สิงห์มณี
2. เด็กชายพงศกร  โตชนก
3. เด็กหญิงสุพรรณิศา  หมื่นจำเริญ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีคำ
2. นางทัดดาว  อันประนิตย์