สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนริสา  วีระพันธุ์
 
1. นางประภาพร  คนอ้น
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทชา  ศิริมานนท์
2. เด็กหญิงปดินะรัดดา  ตุทุม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงด้วง
 
1. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเกวลี  ยวนไธสงค์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  มาหา
 
1. นางนงลักษณ์  เสียงสวัสดิ์