สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เนื่องชมภู
 
1. นางภิญโญ  พานิชย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 55 เข้าร่วม 44 1. เด็กหญิงนริสา  วีระพันธุ์
 
1. นางประภาพร  คนอ้น
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณวิสา  ชำนาญ
 
1. นางภิญโญ  พานิชย์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาจังหรีด
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.79 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  คงสมบัติ
2. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
3. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางน้ำทิพย์  พงษ์ภมร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 62 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุธีรา  มั่นมาก
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 64 ทองแดง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุญยาพร  บุญทับ
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิศักดิ์  พรมศรี
 
1. นายคมสัน  แจ้งมรคา
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  ศรีมาวงศ์
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  เนื่องโคตะ
3. เด็กหญิงอัยญาดา  วงษ์เจียม
 
1. นางสาวเรณู  ขุนจ่าเมือง
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัทชา  ศิริมานนท์
2. เด็กหญิงปดินะรัดดา  ตุทุม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  วงด้วง
 
1. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 6 1. เด็กชายวีระพลธ์  อินทร์อำคา
2. เด็กหญิงอิงครัต  ประวันตา
3. เด็กหญิงอิระชา  ลีพุด
 
1. นางสาวเรณู  ขุนจ่าเมือง
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  คงสำเร็จ
2. เด็กหญิงปรายฟ้า  ตรีผล
3. เด็กชายอนุชา  ยักสกุล
 
1. นางสาวรัตนา  โครงกระโทก
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 37 1. เด็กชายธนวัตร  เพ็งภาค
2. เด็กหญิงวันใส  ซูซา
 
1. นางอัจฉราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เพรัตน์
2. เด็กหญิงวรวรรณ  เนรมิตร
 
1. นางนงลักษณ์  เสียงสวัสดิ์
 
15 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงเกวลี  ยวนไธสงค์
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  มาหา
 
1. นางนงลักษณ์  เสียงสวัสดิ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาฎา  วงวรรณชนศิวะ
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  อินทรดี
 
1. นางสาวสุกัลยา  ขำเถื่อน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสุภาวดี  มาจังหรีด
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอริศรา  สุขกระสันต์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอริศรา  สุขกระสันต์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุวรรณี  แก้วจินดา
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวรภัทร  วรรณรัตน์
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวีรนุช  รัตนศิริกุล
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงธนพร  ดาสม
 
1. นางศิขริณ  ไผ่นาค
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปราณปรียา  กองกาญจน์
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สาละผล
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงวราภรณ์  บุญศรี
 
1. นางดวงพร  กชทองรัศมี
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงพรธิตา  ปัตตานิ
 
1. นางดวงพร  กชทองรัศมี
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภูริยศ  น้อมนิล
 
1. นางอรุณรัตน์  แพรสุรินทร์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชยานนท์  เนื้อนา
2. เด็กชายสนธิชัย  แสงทอง
 
1. นางสาวเยาวรัตน์  สาละผล
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวรวรรณ  เนรมิตร
2. เด็กชายสดายุ  สุปันตี
3. เด็กชายอนุชา  บุญธูป
 
1. นางประภาพร  คนอ้น
 
31 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 21 1. เด็กชายธนศิลป์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายพีรพัฒน์  เห็นประเสริฐ
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาวงษ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรรณวดี  มโนสา
2. เด็กหญิงเพ็ญนภา  คำศรี
 
1. นางลัดดาวัลย์  รัตนบุตรชัย
 
33 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 68 ทองแดง 21 1. เด็กชายรักษณาลี  กีนารักษ์
2. เด็กชายอภิสร  มุจรินทร์
 
1. นางสาวสุภาพร  เสาวงษ์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยาาภรณ์  สังข์งาม
2. เด็กชายพนมกร  หาสีสุข
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ยวนไธสง
 
1. นางอัจฉราภรณ์  แจ่มจันทร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพิชัย  พงษ์ภมร
2. เด็กชายมินธดา  จะรึกรัมย์
3. เด็กชายอัศวิน  ประทุมบุตร
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางประภาพร  คนอ้น
 
36 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงมุกดา  ทองดี
 
1. นายสมจิตร  พานมะลิ
 
37 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 74 เงิน 21 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศรีมาวงษ์
2. เด็กหญิงชิโนโรส  นิตยโรจน์
3. เด็กชายธารดนัย  หงสะต้น
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีคำ
2. นางสาวสุมนต์พร   พูนสมบัติ
 
38 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 67 ทองแดง 24 1. เด็กชายจีรเมธ  สิงห์มณี
2. เด็กชายพงศกร  โตชนก
3. เด็กหญิงสุพรรณิศา  หมื่นจำเริญ
 
1. นางจารุวรรณ  ศรีคำ
2. นางทัดดาว  อันประนิตย์
 
39 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงวิสา  มาหา
 
1. นางทัดดาว  อันประนิตย์