สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงชลิตา  ศิลาวุธ
 
1. นางสาวอำนวย  ชมวนา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อินทะสูตร
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดตระกูล
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพัทร  โชคกำเหนิด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ถากา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลธร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เครือบุญมา
5. เด็กหญิงพลอย  เขียวสวาท
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เขียวสวาท
7. เด็กชายรัตนพร  ท้วมเลี้ยง
8. เด็กชายอนันทชัย  ท้วมเลี้ยง
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล