สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  แสงวิโรจน์
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.62 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายพัทธพงษ์  สุขวัย
2. เด็กชายยุทธพงษ์  เข็มพงษ์
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงชัชรีญา  วงษาก้อ
2. เด็กชายนัฐภูมิ  ผิวศิริ
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอุปสรา  มีสมบัติ
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล