สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 72 เงิน 26 1. เด็กหญิงชลิตา  ศิลาวุธ
 
1. นางสาวอำนวย  ชมวนา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 37 1. เด็กหญิงศศินา  นาคศรี
 
1. นางสาวอำนวย  ชมวนา
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  แสงวิโรจน์
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 31.62 เข้าร่วม 32 1. เด็กชายพัทธพงษ์  สุขวัย
2. เด็กชายยุทธพงษ์  เข็มพงษ์
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงชัชรีญา  วงษาก้อ
2. เด็กชายนัฐภูมิ  ผิวศิริ
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงดารารัตน์  อินทะสูตร
2. เด็กชายธนกฤต  เชิดตระกูล
 
1. นางสาวชูชีพ  ธิจันดา
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาพัทร  โชคกำเหนิด
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ถากา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลธร
4. เด็กหญิงพรสวรรค์  เครือบุญมา
5. เด็กหญิงพลอย  เขียวสวาท
6. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  เขียวสวาท
7. เด็กชายรัตนพร  ท้วมเลี้ยง
8. เด็กชายอนันทชัย  ท้วมเลี้ยง
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงอุปสรา  มีสมบัติ
 
1. นางเอื้ออารีย์  กันพล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจรุญโรจน์  หล่มเหลา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  มูลธร
3. เด็กชายธรรมศรณ์  มนุษย์ชาติ
4. เด็กชายพริษฐ์สรณ์  มีสมบัติ
5. เด็กชายอนันต์  วันทุมมา
6. เด็กชายอนันทชัย  ท้วมเลี้ยง
 
1. นางเฉลิมรัตน์  หนูปาน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  มีธุ
2. เด็กหญิงสุชานาฏ  มุ่งปั่นกลาง
3. เด็กหญิงสุนิสา  ชื่นบาน
 
1. นางสาวพัชรา  ปิติสม
2. นางสาวอำนวย  ชมวนา