สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว สพป. สระบุรี เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ระหว่าง วันที่ 15 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 85.95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรวัฒน์  บัณฑิต
2. เด็กชายวัชรา  พิมพะนาม
 
1. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
2. นางมยุรี  ยุทธไกร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 81.89 ทอง 8 1. เด็กชายวันชนะ  ชุ่มพิมาย
2. เด็กชายสิทธิชัย  มะลิวัลย์
 
1. นางมยุรี  ยุทธไกร
2. นายวิเชียร  ผูกจันอัด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 82.65 ทอง 14 1. เด็กหญิงโสรยา  นิลละออ
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีระศักดิ์  ประจำกลาง
2. เด็กหญิงอังคนา  อินทร์ประสิทธิ์
 
1. นางสาวนัทธียากร  ประดับศรี
2. นางจำลอง  เจริญสลุง